Hlasování ve společenství vlastníků jednotek

O záležitostech SVJ je možné hlasovat dvěma způsoby. Hlasováním na shromáždění vlastníků, nebo hlasováním mimo zasedání tzv. per rollam. O stejné záležitosti rozhoduje jinou procedurou jiný počet hlasů.

Na shromáždění běžně stačí např. 50,1 % přítomných hlasů a platné je rozhodnutí při 50,1 % z přítomných hlasů. K rozhodnutí tak stačí pouze 25,06 hlasů všech členů. Při hlasování per rollam je platné rozhodnutí při více, než 50 % hlasů všech členů. Proč?
Na roveň bych postavila písemné hlasování k hlasování na shromáždění tak, že bych stanovila nadpoloviční většinu zúčastněných hlasů stejně, jako musí být přítomných na shromáždění.
Velký problém je ale jinde. Přimět většinu majitelů společných částí domu k tomu, aby se zúčastnili rozhodování se nedaří. Pak se výbor dostává do patové situace a podle zákona musí rozhodovat soud. Bylo by rozumnější neoddělovat práva a povinnosti. (To se týká i mnoha jiných oblastí.) Právo hlasovat by mělo mít rub stejné mince – povinnost hlasovat. Několik zodpovědných hlasujících doplácí na většinu laxních. Musí se hradit náklady na advokáty a soudy. Kdyby byla stanovena povinnost, museli by tyto náklady platit ti, co je způsobili svou lhostejností. Při tom vědomí by se určitě účast na rozhodování zvýšila. Přetížené soudy by se tím neobtěžovaly.

Diskuse

 • nacherp napsal:

  Dobrý den,
  níže uveřejňuji právní rozbor Parlamentního institutu k Vašemu podnětu na téma hlasování ve společenství vlastníků.

  Podle § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), je shromáždění společenství vlastníků jednotek způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů (tedy myšleno nadpoloviční – větší než 50 % většinu). K přijetí rozhodnutí se pak zásadně vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy nebo zákon mohou k přijetí určitých rozhodnutí vyžadovat vyšší počet hlasů. Potvrzujeme tedy, že k přijetí rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků (SVJ) je třeba účast vlastníků jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů a k přijetí rozhodnutí je zásadně třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků jednotek. Zákon současně umožňuje, aby stanovy pro schvalování buď některých, nebo všech záležitostí spadajících do působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek stanovily požadavek vyššího počtu hlasů, než je prostá (50 %) většina.

  Rozhodování mimo zasedání společenství vlastníků jednotek je podle § 1210 občanského zákoníku možné v případě, že svolané shromáždění vlastníků není způsobilé se usnášet. Osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, může v takovém případě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, písemně navrhnout, aby vlastníci jednotek o týchž záležitostech, jež byly zařazeny na program původně svolaného zasedání, rozhodli mimo něj. O jiných záležitostech pak lze dle § 1210 odst. 2 občanského zákoníku rozhodnout pouze v případě, že to připouští stanovy.

  Podle § 1214 občanského zákoníku se rozhodnutí mimo zasedání společenství vlastníků jednotek (tzv. per rollam) přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Při rozhodování mimo zasedání společenství vlastníků se totiž všichni vlastníci jednotek v domě považují za přítomné. Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. V zásadě je tedy zákonem skutečně vyžadováno, aby se mimo zasedání shromáždění společenství vlastníků jednotek hlasovalo většinou hlasů všech vlastníků jednotek s tím, že stanovy mohou i v těchto případech (nebo v některých z nich) požadovat kvalifikovanou většinu hlasů.

  Patrik Nacher

  • Dagmar Hlávková napsal:

   Dobrý den,
   právnickou mluvou jste popsal skutečnost, kterou jsem popsala laicky a kterou považuji za absurdní.
   Nevidím jediný logický důvod, proč se považují při písemném hlasování za přítomné i hlasy těch, kteří se nezúčastnili hlasování a při rozhodování na shromáždění se nezúčastněné hlasy za přítomné nepovažují.
   Jinými slovy: Všichni vlastníci s platnými hlasy musí být a jsou za rovnocenných podmínek vyzváni k hlasování buď na shromáždění nebo písemně. Hlasy se zúčastní nebo nezúčastní na shromáždění, nebo písemně. Kvorum hlasů je v obou případech stejné. Ke schválení věci je ale potřeba na shromáždění většina z kvora, kdežto písemně musí věc schválit nejméně celé kvorum. Rozdíl síly hlasu na shromáždění oproti písemnému stanovisku je téměř 25% ve prospěch shromáždění. To jen z důvodu, že jednou zvednu ruku a podruhé napíši ano. Co nechápu, že v tom nevidím logiku?
   Doufám, že mi rozumíte přes to, že zjednodušuji kvůli stručnosti.
   D. Hlávková

Vstoupit do diskuse